تشخیص مولکولی ایزوترمال

: #191
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 11 دی 1348 3:30
تعداد بازدید کننده : 799
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
تشخیص مولکولی ایزوترمال
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
   تکنولوژی LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification )
 
 
 
 
تشخیص ملکولیدارای دو کانال فلورسانس
تشخیص همزمان 8 تیوب
جهت تشخیص C.difficile و Meningococcus و GB Streptococcus
جهت تشخیص Flu A/b  و RSV 1/2  و Pneumoniae
قابلیت کار با باطری/ پرتابل
قابلیت ارسال اطلاعات از طریق wifi- Bluethooth
دارای Thermal Blood 8  
صفحه مانیتور Touch Screen
سیستم کنترل درجه حرارت با دقت ±0.1 ºc
با حداکثر سرعت و دقت ممکن