Page 2 - aria
P. 2

Human
                                           ¦ÃUI¶¼UH ϼΠnqįIºA Hq@įH
        Human
      ·Iµ²A          ÁnI~dºH ½k¹ÄIµº


                                              ELISYS UNO


                           Curve ºIwnp»n ¾M SñMI¤ (SñQ oÀ nj R»IÿT¶ SvU 12 ³I\ºH) HqįH SñQ ¦Ä
                  Carry Over ·»kM ÁH ¾±eo¶ »j Á¼zTv{ IM N»oQ ÁHnHj (Â]nIi » ±iHj)HqįH ÁIÀ Sè ¶IµU K~º ÁHoM OPEN ´TvÃw
                            n¼UHoQH ÁHoM ·IwA ÁoMnI¨ SñQ ¦Ä nj R»IÿT¶ ³I\ºH x»n IM ÁIÀ SvU ³I\ºH SñMI¤
                             LIS ¾M ÏI~UH SñMI¤       ÂTvU ̼¹U IM q¨Ho¶ S¿] KwI¹¶
                           Imed » CE ¾ÄkÃGIU ÁHnHj           ¦ÃUI¶¼UH ÁpIw ¢Ã¤n
                                              ÂÎo~¶ ³pH¼² » jH¼¶ ¾M pIú ·»kM                                          ELISYS QUATTRO

                  Rk¶ º¯¼ö ÁIÀ shake nj ÂTe ¯IM xpHjoQ Søow (SñQ oÀ nj R»IÿT¶ SvU 12 ³I\ºH) HqįH SñQ [¹Q
                      %2>cv IM ²Iø nIÃvM ÁoÄmQnHo§U (Â]nIi » ±iHj)HqįH ÁIÀ Sè ¶IµU K~º ÁHoM OPEN ´TvÃw
                          Curve ½oÃil SñMI¤ S¹\Än ýo~¶ yÀI¨ » ®Pµw S¤j S¿] , Carbon Tip IQ»nH p»n Ár¼²¼¹§U
                  Sè ®UIM ̼º oÀ ÁnHm«ÄI] SñMI¤ IM S¹\Än ¥n PAPP-A ,Inhibin, AFP, Estriol, Free ß,ß,... :k¹ºI¶ Áo«²IMoü ÁIÀ SvU S¿] KwI¹¶ nIÃvM
                   %2>cv IM Pipe ng » ¦ÃUI¶¼UH ÁpIw ¢Ã¤n   Áo«²IMoü ÁIÀ SvU ÁHoM ÂvÃöI¹û¶ ÏITÃMn»H Shaking
                          LIS ¾M ÏI~UH SñMI¤ (Bubble Kill)JILe ·joM ¸ÃM pH » ¾Th² }ÃhzU Ár¼²¼¹§U ÁHnHj
                        Imed » FDA ,CE ¾ÄkÃGIU       Full Sweep Aspira on Á¼zTv{ ´TvÃw
                                      1

                               Aria Hooshmand Azma
                               www.ariaha.com
   1   2   3   4   5   6   7