Page 3 - aria
P. 3

Human
                                           ¦ÃUI¶¼UH ϼΠnqįIºA Hq@įH
        Human
      ·Iµ²A          ÁnI~dºH ½k¹ÄIµº                                               pH yÃM nj K@@~º
                                              500
                                              500
                                              oL@@T÷¶ q@@@@¨o¶                                    ELISYS DUO


                                  (S@@ñ@Q o@@À nj R»I@@@ÿT¶ S@@vU 12 ³I@@\@@ºH ) Hq@@@įH SÃ@@@±Q ¾w
                                  (Â]nIi » ±iHj)HqįH ÁIÀ S@è ¶IµU K~º ÁHoM OPEN ´TvÃw
                               S¹\Än ýo~¶ yÀI¨ » ®Pµw S¤j S¿] , Carbon Tip IQ»nH p»n Ár¼²¼¹§U
                             PAPP-A ,Inhibin, AFP, Estriol, Free ß,ß,...  :k¹ºI¶ Áo«²IMoü ÁIÀ SvU S¿] KwI¹¶ nIÃvM
                                  Áo«@@²IMo@@ü ÁIÀ S@@@v@@U ÁHoM Â@@@vÃöI¹@@û@¶ ÏITÃMn»H Shaking
                                  (Bubble Kill) JILe ·joM ¸ÃM pH » ¾Th² }ÃhzU Ár¼²¼¹§U ÁHnHj
                                      Full Sweep Aspira on Á¼@@z@@Tv{ ´T@@vÃw
                                    Rk@@@@¶ º¯¼ö ÁI@@@@@À shake nj ÂTe ¯IM xpHjoQ Søow
                                               Curve ½oÃil SñMI¤
                                       Sè ®UIM ̼º oÀ ÁnHm«ÄI] SñMI¤ IM S¹\Än ¥n
                                        %2>cv IM Pipe ng » ¦ÃUI¶¼UH ÁpIw ¢Ã¤n
                                               LIS ¾M ÏI~UH SñMI¤
                                             Imed , FDA ,CE ¾ÄkÃGIU
                                ÁpnH ÁI¹¶H SFÃÀ » ÂøIµT]H ¸Ã¶IU ·I¶pIw , ·¼i ÏI£TºH ·I¶pIw kÃGIU jn¼¶
                                          Germany , 2019 , Windows 10

                                      2

                               Aria Hooshmand Azma
                               www.ariaha.com
   1   2   3   4   5   6   7   8