Page 8 - aria
P. 8

Human


        Human
      ·Iµ²A          ÁnI~dºH ½k¹ÄIµº
                       ½nI¨ ¾@@w HqįH o@@{H»             nk@@Än S@ñQ

                         CombiWash              HumaReader HS

                          I¶j ´ÃʹU SñMI¤ IM ·¼ÃwIM¼§ºH ½I«ÄI]2   5,7 LCD » Touch ScreenyÄIµº ¾dÿÅ
                      ·I¶p » Søow ´ÃʹU SñMI¤ IM Shaking ´TvÃw ÁHnHj  ¾ÃºIY15 pH oTµ¨ nj SñQ ¦Ä ·kºH¼i » SñQ Shake ÂÄIºH¼U
                        Wash ÁIÀ ϼ±d¶ S¿] R»IÿT¶ ®UIM3 ÁHnHj  ÂMIhTºH oTÃÎ K~º S¿] ²Ii ÁI]4 » oT¶¼ºIº 630-492-450-405 oT±ÃÎ4
                  Waste ®UIM ¦Ä » Manifold Á¼zTv{ S¿] Rinse ®UIM ¦Ä ÁHnHj   3/500 IU 0 » 0/000 pH Jm] ·Hqö Áoì ½pHkºH
                       ®§{ V » jo¬ , ýIÅ ÁIÀ SñQ Á¼zTv{ SñMI¤  ·¼ÃwHoLòI¨ ÁIÀ ¹d¹¶ yÄIµº » ½oÃil
                                            ®w }ÃhzU ½I«Twj
                                             HumaLoop T

                                            (TB) ®w }ÃhzU ·IwA » ÍÄow x»n
                                                  ¯IM SdÅ » S¤j
                                             SøIw ¦Ä pH oTµ¨ SvU ³I\ºH ¾w»oQ
                                           JlI¨ Âÿ¹¶ ¢Äk~U ÁHoM x»n ¸ÄoU ¸Fµõ¶


                          oT¶ ¸@ÃM¼±¬¼@@µÀ           oT¶ ¸@ÃM¼±¬¼@@µÀ

                        HumaMeter Hb Plus           HumaMeter A1c

                        NICU/PICU/ICU I¿ºITwnIµÃM nj ½jIÿTwH ®MI¤ (2% > CV) IM Iúj Ár¼²¼TMIÄj ÁIÀ ¸µ\ºH oʺ jn¼¶ S¤j ÁHnHj
                               Hkº¯ 20 ³p¯ ¾º¼µº ´\e  Boronate Affinity kT¶ IM Fluorescence kÄk] Ár¼²¼¹§U pH ½jIÿTwH
                              ¾ÃºIY10 Áoì ½pHkºH ·I¶p       IFCC » NGSP ¾ÄkÃÄIU ÁHnHj
                          (2% > CV) kÅnj 98/3 S¤j ÁHnHj   Sample » Reagent ÁpIw ½jI¶A ¾M pIú ·»kM
                                ÁoöIM IM nI¨ SñMI¤  SvU oÀ ÁHoM ¾£Ã¤j4 ¸Ã«ºIö , SøIw nj SvU15 ³I\ºH
                                                 Hkº¯ 4 ¾º¼µº ³p¯ ´\e


                                      7

                               Aria Hooshmand Azma
                               www.ariaha.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12