Page 9 - aria
P. 9

Ár¼²¼UIµÀ oTºI¨ ®w
      Dirui ÁnI@~@@dºH ½k@@@¹ÄI@@@@@µº


                     BF-6800


                                              Full Diff


                                                 SøIw nj ¾º¼µº 60
                                             Hkº¯ 20 SvU ³I\ºH S¿] ³p¯ ´\e
                                            ( ÂUI£Ã£dU oT¶HnIQ10 )oT¶HnIQ 34 xnHq¬
                                     Staining ÂÄIõÃ{ ÁqöA ªºn ½HoµÀ ¾M ÁoT¶¼TÄIw¼±Î ´TvÃw
                                          Xbar X-B , L & J Âÿè ÏoT¹¨ ¾¶IºoM ÁHnHj
                   BF-6500                    N¼§w»o§Ã¶ S¤j IM oMHoM WBC Diff S¤j
                                               KwI¹¶ nIÃvM Per-Test
                                              ÂTwj » ¦ÃUI¶¼UH ·¼ÃwHoLòI¨
                                                Imed ¾ÄkÃGIU ÁHnHj
                                        nIµÃM JH¼] 100/000 - 30/000 ½oÃil SñMI¤
                                       Waste » Reagent ´\e ·Hqö }ÃhzU n¼v¹w ÁHnHj
                                                LIS ¾M ÏI~UH SñMI¤
                                            ³Ho¬¼T§wH 1 » ³Ho¬¼TvÃÀ 4 yÄIµº
                                     Morphology occurs » ϼµ÷¶oÃü SÃ÷ò» Á ½kÀIz¶ ³°øH
                                                Auto Loader ÁHnHj
                                        o¹§wH k¨nIM » jn¼Lè , n¼TúI¶ , «ºn oT¹ÄoQ ÁHnHj

                    BCC-3600


                                              Par al Diff

                                                 SøIw nj ¾º¼µº 60
                                        (ºHoÄH ÁIÀ ϼ±d¶ pH ½jIÿTwH SñMI¤ ) open ´TvÃw
                                                 oT¶HnIQ 21 xnHq¬
                                              ¦ÃUI¶¼UH » ÂTwj ·¼ÃwHoLòI¨
                                           Xbar X-B , L&J Âÿè ÏoT¹¨ ¾¶IºoM ÁHnHj
                                           LIS ¾M ÏI~UH SñMI¤» ÂUnHoe oT¹ÄoQ ÁHnHj
                                                Imed ¾ÄkÃGIU ÁHnHj
                                             Â`¹ÄH10 Touch screen ¾dÿÅ
                                                ³Ho¬¼TvÃÀ 3 yÄIµº
                                             Hkº¯6 SvU ³I\ºH S¿] ³p¯ ´\e                                      8

                               Aria Hooshmand Azma
                               www.ariaha.com
   4   5   6   7   8   9   10   11   12