Page 10 - aria
P. 10

N¼§w»o§Ã¶
      ·ITv¿² OPTA-TECH ÁnI~dºH ½k¹ÄIµº
                                         MB 5 µza »j N¼§w»o§Ã¶

                                    kÄj ÁI¹¿Q » SÃÎIÿ{ yÄHqÎH S¿] Plan ¯IM SÃÿè IM ¦ÃUI¶»o¨A ÁIÀq¹²
                                               oMHoM 1000 IU ÂÄIµ¹¬nqM ½j»kd¶
                                           4x .10x .40x .100x ÂFÃ{ ÁIÀq¹² ÂÄIµ¹¬nqM
                                             18mm / 10x µza ÁIÀq¹² ÂÄIµ¹¬nqM
                                       0.1 mm S¨oe SñMI¤ IM » 140*132 jI÷MH nj ¾Ä¯ »j Stage                                   MB 200 µza ¾w ÏI§Är¼²¼ÃM N¼§w»o§Ã¶

                                             oļ~U Sharp SñMI¤IM HDMI ¸ÃMn»j
                                kÄj ÁI¹¿Q » SÃÎIÿ{ yÄHqÎH S¿] Infinity plan ¯IM SÃÿè IM ¦ÃUI¶»o¨A ·°Q ÁIÀq¹²
                                60x IÄ 20x q¹² ·jo¨ ¾ÎIòH SñMI¤ , 4x » 10x » 40x » 100x ÂFÃ{ ÁIÀq¹² ÂÄIµ¹¬nqM
                                             22mm / 10x µza ÁIÀq¹² ÂÄIµ¹¬nqM
                                      0.1 mm S¨oe SñMI¤ IM » 140* 150 jI÷MH nj ¾Ä¯ »j Stage
                                         MW 50  Rn¼¹ÄH N¼§w»o§Ã¶

                              (color corrected infinity op cal system) CSIS SÄI¿¹ÃM «ºn cÃd~U IM Án¼º ´TvÃw
                                    academia ,industrial laboratories ,research ¾õÃe ÁHoM KwI¹¶
                                               oMHoM 400 IU ÂÄIµ¹¬nqM ½j»kd¶
                                      SwHoT¹¨ pIÎ Ï»rI¶ » oT±ÃÎ »j ÁHoM nk²¼À IM N.A 0.3 n¼vºHk¹¨
                                              0.002mm S¤j IM ¯IM SÃÿèIM ³»p


                                       LAB40 FL uºIwn¼±Î N¼§w»o§Ã¶

                                           oļ~U Sharp SñMI¤IM ®v§ÃQI«¶ 16 ¸ÃMn»j
                                        research » molecular biology  ¾õÃe ÁHoM KwI¹¶
                                           SwH¼inj Rn¼Å nj UV » qLw , ÂMA ÁIÀoT±ÃÎ
                                        UV » ÂMA » qLw LED IÄ » HBO O¶¯ IM uºIwn¼±Î Ï»rI¶
                                            30w ·r¼²IÀ O¶¯ IÄ » LED 5w Án¼º ÍL¹¶
                                                N.A 1.2  swing n¼vºHk¹¨

                                      9

                               Aria Hooshmand Azma
                               www.ariaha.com
   5   6   7   8   9   10   11   12