Page 5 - aria
P. 5

Human
                                               µÃ{¼ÃM nqįIºA ¼UH
        Human
      ·Iµ²A          ÁnI~dºH ½k¹ÄIµº
                                          Humastar 600


                                            SøIw nj SvU 600 pH yÃM ³I\ºH
                                      (nqįIºA oÀ ®£Tv¶ jo§±µø)½I«Twj ¦Ä nj nqįIºA 2
                                      ÏoT¹¨ » n¼UHoLòI¨ ,¾º¼µº ½I«ÄI] 95,ýo÷¶ ½I«ÄI] 48
                                           Hq\¶ ¹Ãw »j nj R»¼¨ ¾Êÿd¶ 160
                                           SøIw nj oTò 4 oõ£¶ JA ´¨ ýo~¶
                                             ¾TøIw 24 Cooling ´TvÃw
                                           ¾²IºI¨ 6 ¦ÃUI¶¼UH Á¼zTv{ ´TvÃw
                                        ýo÷¶ » ¾º¼µº S¿] Barcode Reader ÁHnHj
                                                ®ÃTwH N»oQ 2 ÁHnHj
                                            ¾£Ã¤j 4 pH oTµ¨ Start up ·I¶p
                                               ²Iø nIÃvM ÁoÄmQ nHo§U
                                         oT¶¼ºIº 750 IU 340 Z¼¶ ϼö pH ÂÿÃö [ºn                                      4

                               Aria Hooshmand Azma
                               www.ariaha.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10