Page 7 - aria
P. 7

US-2000       nqįIºA ¸Än¼Ä n¯»rI¶ ´TvÃw

      Urit ÁnI@@@@@@~dºH ½k¹ÄIµº                             ( Image Processing » ÁoT¶¼@@TÄIw¼±Î Ár¼@@@²¼¹§U)

                                              ÂQ¼§w»o¨I¶

                                               oT¶HnIQ 17 Áoì ½pHkºH
                          LEU, KET, NIT, URO, BIL, PRO, GLU, SG, BLD, PH, VC, CR, CA, MA, ACR, COLOR, TUR
                                                SøIw nj SvU 480
                                                Carry Over ·»kM
                                  |¼~h¶ ·p» » ÂTÄkÃMn¼U , ªºn }ÃhzU S¿] oT¶¼T¨oÎn ´TvÃw
                                                ÂUnHoe oT¹ÄoQ ¾M q¿\¶
                                                LIS ¾M ÏI~UH SñMI¤


                                              ÂQ¼§w»o§Ã¶

                            (ÁoT¶¼TÄIw¼±Î) Flat Sheath flow » Digital Imaging ·I¶qµÀ Ár¼²¼¹§U »j ÁHnHj
                   …,RBC, WBC, SQEP, NSE, HYA, GRAN, COAX, UNCRY, URIC, BACT, YST, MUCS, SPRM, WBCC
                                                ¾º¼µº Mix SñMI¤
                             (Ï»rI¶ ·jo¨ ¾ÎIòH SñMI¤)SøIw nj SvU 360 IU yÄHqÎH ®MI¤ SøIw nj SvU 120
                                             stat ÁIÀ SvU ³I\ºH SñMI¤
                                                nkÄn k¨nIM ´TvÃw
                                              RBC phase detec on
                                            ´ÄoÎ 800 pH ÁnHjoLv§ø SñMI¤
                                             40X q¹² IM ÂQ¼§w»o§Ã¶ ÏIºI¨
                                                4MP oļ~U SÃÿè
                                      6

                               Aria Hooshmand Azma
                               www.ariaha.com
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12